Klinikkassistent

Har du lyst på å prøve å jobbe innenfor dyrehelsesektoren, men ikke har autorisasjon som dyrehelsepersonell kan man prøve å få en stilling som klinikkassistent.

Klinikkassistenter er i mange tilfeller ufaglært personale som er lært opp i klinikkens rutiner og bidrar i det daglige arbeidet i klinikken. Det finnes ingen utdannelse til klinikkassistent, men vi oppfordrer klinikker og klinikkassistenter til å delta på kurs som relevante for deres arbeidsoppgaver på klinikken. Norsk dyrepleier- og assistentforening sine kurs er åpne for klinikkassistenter og dyrepleiere.

Copyright JS Media Tools A/S / NDAF 2023

Type arbeid

Hvilken type arbeid man utfører som klinikkassistent vil variere imellom klinikker, men typisk arbeid kan være resepsjonsarbeid, hygienearbeid, lufting av pasienter og enklere håndtering av pasienter.

Klinikkassistent er en viktig rolle på klinikken

På klinikken er ofte klinikkassistenten en viktig person. De har sine egne arbeidsoppgaver og gjør at klinikkenes hverdag går rundt. Norsk dyrepleier- og assistentforening feirer klinikkassistentenes dag 10.september og oppfordrer klinikker, kollegaer og andre til å sette litt ekstra pris på klinikkassistentene denne dagen.

Dyrefagarbeider (fagbrev)

VG3 Dyrefagarbeider er en relativt ny utdannelse som kom inn på VGS nivå i 2021. Utdannelsen har fokus på dyrevelferd og dyrehelse, artskunnskap, individuelle behov, biologi og atferd.  I utdannelsen går man blant annet igjennom rutiner, førstehjelp og forebyggende arbeid ved håndtering av levende dyr, smittevern, hygiene og aktuelt lovverk. Dyrefagarbeider er en videregående utdannelse der man har to år teori før man går 2 år i lære, det hele avsluttes med en fagprøve som går over 3-5 dager. Vi anbefaler personale med godkjent fagbrev i dyrefag å kalle seg dyrefagarbeider.

For mer informasjon om læreplanen i dyrefag se her https://www.udir.no/lk20/DYR03-01

Bruk av tittel

Klinikkassistent er ikke en beskyttet tittel og alle kan benytte denne tittelen. Vi minner om at tittel som veterinærassistent, dyrlegeassistent, dyrepleieassistent osv. ikke er lov å benytte da dette er en blanding av titler som er beskyttet og skal benyttes av personer som har lisens eller autorisasjon som veterinær eller dyrepleier. En slik blanding kan gjøre lekpersoner og andre usikre på kompetansen til personen som benytter tittelen og dermed ulovlig. Veterinærassistent viser til veterinærstudenter på midlertidig lisens som går i veterinærassistent tjeneste.

§ 16.Bruk av beskyttet tittel – Dyrehelsepersonelloven

https://lovdata.no/lov/2001-06-15-75/§16

Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning i medhold av denne loven, har rett til å benytte slik tittel som er fastsatt for vedkommende gruppe av dyrehelsepersonell. Unntak gjøres for veterinærer som har rett til å arbeide midlertidig som dyrehelsepersonell uten norsk autorisasjon.

Dyrehelsepersonell som ikke er veterinærer, men som har rett til å arbeide midlertidig som dyrehelsepersonell uten norsk autorisasjon, skal benytte sine utenlandske titler.

Andre må ikke benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det gir eller er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har en bestemt autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning

Informasjon om veterinærassistent tjeneste: https://www.vetnett.no/nyttig-informasjon-for-studenter/arbeide-i-studietiden/

Medlemskap

Norsk dyrepleier- og assistentforening er en interesseorganisasjon og ikke et fagforbund. Vår forening jobber med å spre informasjon om klinikkassistenter og dyrepleiere, jobbe med lovverk, arrangere kurs og gi ut faglig informasjon. Styret i Norsk dyrepleier- og assistentforening er frivillig arbeid og vi ønsker et styre som gjenspeiler våre medlemmer. Er du interessert i styrearbeid så ta gjerne kontakt på post@ndaf.no så kan vi fortelle mer. Nye medlemmer til styret velges inn på årsmøte.

Medlemmer av NDAF som også er medlem i Fagforbundet, får 50% på medlemsavgiften hos oss. Fagforbundet er en del av LO og forhandler lønn for dyrepleiere og klinikkassistenter med NHO. Husk at det finnes ingen generell minstelønn i Norge og at lønnen blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen – her kan det hjelpe å være medlem av en fagforening. Er du medlem av Fagforbundet og på en tariffbunden klinikk skal du minimum ha det som er fremforhandlet i avtalen mellom Fagforbundet og NHO for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Du kan på Fagforbundets nettsider se mer informasjon om lønn og arbeidsvilkår for klinikkassistenter. Link til Fagforbundet https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/nho/dyrepleiere-og-klinikkassistenter/